застраховане

Защо застрахователните услуги са законово утвърдени

Застраховането като услуга не е от вчера познато на човека.Данните, че е имало наченки на тази дейности още в древността показват, че услугата е съществувала под формата на фонд, в който се събирали средства, ползвани за разходи за погребения. В последствие се поставят наченки на обединяване на търговци и събирането на ресурси, които били свързани с покриване на загуби от търговия. Но изследване показва, че реалното застраховане и неговите основни се поставят в началото на 18 век във Великобритания. Развитието на застрахователните услуги става факт през 19 век като у нас популяризирането им става реалност в края на столетието.

Същност на застрахователните услуги

Като терминология и определение на термина застрахователни услуги можем най-просто да наречем тези дейности финансови обезпечения, които застрахователната компания е длъжна да осигури при настъпване на събитие, което се отнася до настъпването на риск. Застраховките представляват формални договори, в които ясно и конкретно се описват всички условия, върху които имат отношение. Днес застрахователните услуги заемат съществено място в икономическите отношения и това ги категоризира в различни направления. Две са основните категории застраховане, които са познати и прилагани днес:

 • Общо застраховане;
 • Животозастраховане.

Към общото застраховане се отнася всички застраховки, които се отнасят до материални загуби. Едни от най-популярните са Застраховки за МПС, Туристически застраховки, Злополуки и т.нат. при животозастраховането обект на застраховане е човека, неговото здраве и живот. При всяка една от категориите с настъпване на риск застрахователя дължи на пострадалия съответното обезщетение.

Застрахователните услуги са комбинация от отношения, чиято роля е да позволи на застрахованите лица да преодолеят последиците от настъпването на рискове, довели до събитието. Както знаете обект на застраховането могат да бъдат всякакви материални ресурси  – жилища, търговски площи, превозни средства, земеделски земи, техника, вещи, ценности, произведения на изкуството, пари и много други.

Законово регламентиране на застрахователните услуги

За да има ясни правила, които да се спазват при сключването на застрахователни полици и да се предлагат различните видове услуги на пазара е определящо тези дейности да бъдат ясно регламентирани и подплатени със законодателни текстове. Така се гарантира истинността на услугата и се осигурява спокойствие на потребителя(застрахования) и на продавача (застрахователните компании).Каско застраховки

Експерти определят застрахователните услуги като вид защита. Многообразието на застраховките, които днес можем да сключим е огромно, но общото между всички тях е това, ме те осигуряват спокойствие, гарантират финансово покритие на загубите, които са претърпени от застрахования. Най-общо застраховките възмездяват последиците от настъпилото застрахователно събитие.

Законодателната форма, удостоверяваща наличието на застрахователна услуга е полицата. Това е двустранен договор, който изразява волята на купувача да заплати съответната премия, която да гарантира неговото спокойствие, касаещо определени предмети, ценности, имоти, пари и други, които са обект на застраховането. Във всяка сключена полица, независимо дали се отнася до Общо и Животозастраховане има ясни клаузи, при които детайлно се описват параметрите на услугата, за какво се отнася, какъв е срока на валидност, покрити рискове, размер на обезщетение и т.нат. наличието на застраховка е привилегия, но тя е и задължение за купувача на услугата за плащане на съответната определена от продавача парична сума.

Видове застрахователни услуги

Най-общо класификацията е в два основни сектора – Общо застраховане и Животозастраховане. У нас по-голям потенциал има Общото застраховане, което има широк диапазон на приложение. Животозастраховането се налага, но все още няма такъв висок интерес както например в редица Европейски страни. Видовете общо застраховате, които са от най-популярните сред потребителите у нас са:

 1. Автомобилни застраховки. Те от двоя страна биват:
 • Гражданска отговорност;
 • Каско;
 • Защитена стойност на автомобила;
 • Злополука.
 1. Имуществени застраховки. Тук списъка е доста дълъг затова ще акцентираме на най-продаваните услуги от тази категория, а именно тези, които предлагат комбинирани решения за застраховка на дома и бизнеса.
 2. Застраховки на отговорности;
 3. Туристически застраховки;
 4. Транспортни застраховки;
 5. Селскостопански застраховки;
 6. Банково застраховане.

При животозастраховането обект на застрахователната полица е здравето и живота на купувача. У нас се предлагат и застраховки, свързани с допълнителна пенсия и други, а допълнителна информация за тях можете да намерите в платформата на един от утвърдените застрахователи у нас – Булстрад.